dokter stethoscoop

Reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang

De 11 Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio’s gaan samen met de zorgverzekeraar en de regionale zorgaanbieders organiseren dat de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd weer doorgang kan vinden.

Onderlinge afstemming zal daarbij plaatsvinden in het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgesproken met alle betrokken partijen. Niet alle patiënten kunnen weer tegelijk voor reguliere zorg in het ziekenhuis terecht, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daarom wordt de zorg gefaseerd opgestart en is een goede afstemming van belang tussen de coronazorg en reguliere zorg. De focus ligt in eerste instantie op de meest noodzakelijke planbare ziekenhuiszorg en wordt geleidelijk verbreed.

Vanaf komende week vindt verder overleg plaats met de overige zorgsectoren, denk aan thuiszorg, ggz, huisartsenzorg, mondzorg, paramedische zorg en de langdurige zorg.

“Alle betrokkenen zijn ervan doordrongen dat de zorg snel moet opstarten. Met het belang van de mensen die zorg nodig hebben voor ogen. Juist daarom moeten we zorgvuldig zijn in onze keuzes. Zodat zorgverleners hun energie kunnen richten op de mensen die dat nu het meest nodig hebben”, aldus Marian Kaljouw, voorzitter raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Regie

In opdracht van het ministerie van VWS hebben wij de regie genomen om te zorgen dat de reguliere zorg tijdens de corona-uitbraak zo goed mogelijk doorgang vindt. Zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ZorgDomein, het Landelijk Netwerk Acute Zorg en het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben bijgedragen aan een data-overzicht. Dit overzicht geeft een eerste, actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

Cijfers

Uit de data blijkt dat huisartsen sinds 12 maart 360.000 minder verwijzingen hebben gedaan naar het ziekenhuis. Ook hebben naar schatting 290.500 eerdere verwijzingen nog niet geleid tot een afspraak in het ziekenhuis. Het aantal verwijzingen staat niet gelijk aan het aantal mensen. Mensen kunnen van hun huisarts meer dan één verwijzing krijgen. Het beeld in de verschillende provincies is sterk vergelijkbaar. We zien wel verschillen tussen specialismen. Zo zijn de specialismen gynaecologie/verloskunde en cardiologie minder teruggevallen dan de specialismen dermatologie en orthopedie. Wel zien we vanaf begin april weer meer verwijzingen, waarbij het grootste herstel zichtbaar is bij de spoedverwijzingen. De spoedverwijzingen zijn tijdens de corona-uitbraak ook minder gedaald.

Urgentie

Het is belangrijk dat gezondheidsschade en wachttijden voorkomen worden. Het opstarten van de reguliere zorg zal dus in verschillende fases verlopen. De spoedzorg is geborgd. Maar niet alle ziekenhuizen zijn in staat om semi-acute zorg te geven.  Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten als eerste in het ziekenhuis terecht kunnen. Om de urgentie van de zorgvragen te bepalen heeft het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) een lijst met diagnoses opgesteld, die vervolgens door de wetenschappelijke verenigingen, leden van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), voorzien is van een urgentie indicatie.  Het Zorginstituut Nederland heeft de lijst gevalideerd. Met deze indeling op basis van urgentie willen we zorgprofessionals houvast bieden bij het opstarten van de zorg. 

Randvoorwaarden

We zetten in op het voorkomen van landelijke verschillen in de toegang tot zorg voor mensen met een vergelijkbare zorgvraag. Dat vraagt om zorgvuldigheid. Wij realiseren ons dat er een zwaar beroep wordt gedaan op zorgprofessionals. Het opstarten van de zorg moet aansluiten bij de draagkracht, en de belasting moet verantwoord zijn. Uiteraard moet er voldoende capaciteit beschikbaar zijn voor de zorg aan patiënten met het coronavirus. Dat geldt ook voor de overige capaciteit op de intensive care. Ook moet voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar zijn. Zorgvernieuwing en gepast gebruik kunnen bijdragen aan de snelheid waarmee opgestart en opgeschaald kan worden. In het kader van leren en ontwikkelen zet de NZa zich in om goede voorbeelden van zorgprofessionals te delen waarmee ziekenhuizen kunnen opstarten en opschalen. 

De NZa is blij met de goede samenwerking met de NVZ, NFU, ZKN, ZN, FMS, LHV, V&VN, LCPS, LNAZ en de Patiënten Federatie om gezamenlijk tot een gefaseerde opstart te komen.

Marian Kaljouw: “Het is mooi om te zien hoe alle partijen hun handen ineen slaan met eenzelfde doel: de juiste en beste zorg voor alle inwoners van Nederland.”

Wij zullen het opstarten van de zorg de komende periode zorgvuldig monitoren. Als er meer en nieuwe informatie is, zullen wij daarover ook informeren. Het doel is immers dat zorgaanbieders een goed inzicht hebben in de juiste, actuele feiten. Bij knelpunten die regionaal of bovenregionaal ontstaan zullen wij actie ondernemen om tot oplossingen te komen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *