Medische noodzaak

Medische noodzaak op het recept wordt weinig gebruikt

Het voorschrijven van recepten ‘met medische noodzaak‘ gebeurt niet vaak; het betreft minder dan 3% van alle recepten die de apotheek aflevert.

Wanneer de huisarts een recept ‘met medische noodzaak’ voorschrijft, heeft de patiënt aanspraak op precies het merk dat de huisarts voorschrijft; de apotheker is dan verplicht het middel van dat merk te verstrekken.

De belangrijkste reden om op medische noodzaak voor te schrijven is dat de patiënt hierom vraagt. Deze bevindingen komen voort uit verkennend onderzoek van het Nivel naar de omvang en redenen van de toepassing van medische noodzaak op een recept.

Medische noodzaak

‘Medische noodzaak’ op een recept betekent dat een arts het op medische gronden noodzakelijk vindt om een bepaald merk van een middel voor te schrijven.

Dit ook in gevallen waarin dat merk niet het aangewezen merk is, bijvoorbeeld omdat een ander merk goedkoper is. Tot op heden was er nog veel onduidelijk over de mate waarin dit voorkomt en wat redenen zijn om op medische noodzaak voor te schrijven.

Het Nivel heeft aan de hand van cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) en interviews onder huisartsen en apothekers de omvang en redenen in kaart gebracht.

‘Medische noodzaak’ wordt zelden gebruikt

Uit de SFK-cijfers blijkt dat de vermelding ‘medische noodzaak’ op de verstrekkingen in de apotheek voorkwam bij 2,9% van alle verstrekkingen. Bij eerste uitgiftes lag dit percentage onder de 1%.

Huisartsen schrijven medische noodzaak voor om de relatie met de patiënt goed te houden

Voor huisartsen staat de relatie met de patiënt centraal in het gebruik van ‘medische noodzaak’. Als een patiënt vasthoudt aan een bepaald geneesmiddel en weigert te wisselen van merk, zijn huisartsen geneigd om ‘medische noodzaak’ op het recept te vermelden.

Een deel van de huisartsen verwijst de patiënt door naar de apotheker, omdat volgens hen daar de beslissingsbevoegdheid ligt als het gaat om het verstekken van een recept op medische noodzaak.

Apothekers gaan na of medische noodzaak op het recept nodig is

De geïnterviewde apothekers gaven zonder uitzondering aan dat ze een indicatie ‘medische noodzaak’ niet altijd zomaar opvolgen. Zij gaan hierover het gesprek aan met zowel patiënt als arts. De overweging daarbij is dat er vrijwel nooit ‘objectief’ sprake is van medische noodzaak. Ook zijn er voor de apotheker financiële consequenties van het te vaak verstrekken van recepten op medische noodzaak.

Over het onderzoek

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Voor het kwantitatieve deel zijn twee databases in het onderzoek geraadpleegd: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) en Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Voor het kwalitatieve deel zijn in totaal 8 interviews met huisartsen en 12 interviews met apothekers afgenomen. De interviews, online afgenomen, werden gevoerd met behulp van een vooraf opgestelde topiclijst.

Gegevensverzameling

3 gedachten over “Medische noodzaak op het recept wordt weinig gebruikt”

  1. Ik zou graag willen weten waarom een apotheker op stoel mag gaan zitten van een arts. En wat zijn dan de financiele consequenties als hij een medsch noodzakelijk middel afgeeft ipv een vaak goedkoper ander meficijn? En wat voor consequenties heeft dit voor de patient…

    1. Afhankelijk van het contract, komt het in het kort erop neer dat de apotheek de kosten van het specialite (volledig) zelf moet dragen. (hij krijgt dus niets vergoed van de verzekeraar. In het ergste geval kan de consequentie zijn dat de apotheek geen nieuw contract met de zorgverzekeraar meer kan afsluiten.

      Daarbij moet worden opgemerkt dat BIJNA alle verzekeraars deze systematiek aanhouden en het de keuze (!?) is van de patient om bij een specifieke verzekeraar verzekerd te zijn die dit doordrukt.

  2. Bianca van Gelderen

    Ik lees dit met verbazing. Ik ben uiteindelijk bij mijn apotheek in Westerbork weggevlucht omdat ik zelfs na de indicatie van de specialist nog niet mijn medicijnen kon krijgen en gedwongen werd om een ander middel te gebruiken, waarvan al was komen vast te staan dat ik er medisch niet tegen kon en dus ziek van werd. Was geen praten tegenaan, ook niet door de huisarts hij zei ook dat de apotheek dat moest regelen. Bij de huidige apotheek zijn ze wel akkoord gegaan met het advies van de cardioloog maar het gevolg is dat ik mijn medicijnen dus moet ophalen in Emmen .

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *